Regulamin

REGULAMIN WYNAJMU

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domu drewnianego całorocznego. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zaliczki w wysokości 30% ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.

Rezerwacja i zaliczka

 1. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić, wpłacając na konto Właściciela kwotę zaliczki, o której mowa w pkt. 1. Brak wpłaty powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
 2. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 3. Wpłata zaliczki przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
 4. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy, bądź przelewem na konto na jeden dzień przed przyjazdem.
 5. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, zdarzenia losowe).
 6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 7. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu Wynajmującego, po sprawdzeniu domu.
 8. Z kaucji potrącane są również obowiązkowe opłaty dodatkowe: prąd, drewno i sprzątanie końcowe (każda płatna po 100 zł za tydzień pobytu, sprzątanie końcowe niezależnie od długości pobytu w kwocie 100 zł).
 9. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Właściciela Domu, zaliczka nie podlega zwrotowi.

Odbiór domu

 1. Doba zaczyna się o godzinie 16.00 (przyjazd), a kończy o godzinie 10.00 (wyjazd).
 2. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy, najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, o godzinie przyjazdu, jeżeli jest inna niż w pkt.10 (godz. 16).
 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy
 4. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domu w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 5. W przypadku przekroczenia deklarowanej wcześniej liczby osób korzystających z Domu (bez zgody Właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy ze wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 6. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domu nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane szkody, urazy, zniszczenia majątku ( szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież mienia w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Agroturystyka Siedlisko Szczęścia – Skarlinówka nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 7. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się, zobowiązany jest odebrać domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabiny prysznicowe i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domu, a także wykupione do korzystania sprzęty dodatkowe znajdujące się na terenie Agroturystyki Siedlisko Szczęścia – Skarlinówka. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie meldunkowej.
 8. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić niezwłocznie do właściciela.
 9. Brak uwag ze strony Wynajmującego odnośnie uszkodzeń sprzętów i Domu, po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego Domu oraz terenu agroturystyki, a wszystkie meble, urządzenia i sprzęty znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
 10. Wynajmujący odpowiada finansowo za wszystkie szkody powstałe w Domu w czasie Jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcie usterek wykonane zostały na Jego koszt.

Użytkowanie domu podczas pobytu

 1. W Domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelkie próby palenia tytoniu w domu będą skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 2. W Domu oraz na udostępnionym dla wynajmujących terenie agroturystyki (plac zabaw. trampolina, basen, bania, sauna, pomieszczenie rekreacyjne) dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Rodzice ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przebywanie dzieci na terenie posesji.
 3. Za wszelkie szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice.
 4. Korzystanie z trampoliny odbywa się po uprzednim zdjęciu obuwia (skakanie w obuwiu grozi skręceniem stawu).
 5. Podczas korzystania ze sprzętu wodnego Wynajmujący bezwzględnie zobowiązani są zakładać kamizelki ratunkowe.
 6. Na terenie agroturystyki Skarlinówka obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania Domu oraz terenu obiektu Agroturystyki Siedlisko Szczęścia bez uprzedniego zgłoszenia właścicielowi lub osobie upoważnionej. Bez zgody właściciela nie wolno upubliczniać zdjęć i filmów wykonanych na terenie Skarlinówki.
 7. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.
 8. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 9. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów zasilanych energią elektryczną i gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np.: grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych,. Zabrania się wnoszenia do Domu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 10. Wynajmujący nie ma prawa, bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek zmian w Domku, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów w Domu i na posesji. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 11. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymania oraz zwrotu Domu w stanie zastanym, obejmuje to w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych.
 12. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domu a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu. Nie ponosi również odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nagłymi zmianami warunków atmosferycznych.
 14. Akceptujemy zwierzęta domowe pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz pod warunkiem nie zagrażania i przeszkadzania osobom i zwierzętom mieszkającym w pobliżu bądź na terenie agroturystyki. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący.
 15. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.